مدیریت شهری چیست

0 70

 

تعریف مدیریت شهری

شالوده مدیریت شهری عبارت است از برعهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ سازی منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شهری(سعیدی، ۱۳۸۸ ،۱۳۱-۱۳۳)

مک گیلدر تعریف ابتدایی مدیریت شهری را به عنوان صورتی از حق العمل کاری(توزیع منابع از طریق بکارگیری و استفاده از قدرت برای رفع نیازهای جامعه) معرفی میکند.

وی به نظر ویلیام( ۱۹۷۸) مبنی بر اینکه ماهیت و جنس مدیریت شهری به عنوان موضوعی که بستگی و ارتباط صریح و محکمی با روابط قدرت، نوع و گونه شهرها و ساختار اجتماع یشان دارد، اشاره می کند.(مک گیل، ۱۹۹۸، ۴۶۳-۴۷۱ به نقل از ویلیام)

در اینجاست که بحث قدرت دوگانه مدیریت شهری در تأمین زیرساخت های شهری و عمل بازیگران عرصة مدیریت شهری (که البته با این نگاه نیازمند یکپارچگی هستند) اهمیت مضاعف مییابد.در رابطه با تسلط حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها،مک گیل با مطالعه نظرات مختلف به این جمع بندی می رسد که بسیاری از نویسندگان در رابطه با تسلط بخشی و غیریکپارچه حکومت مرکزی و نتایج متعاقب آن در ارائه خدمات و زیرساخت ها نظراتی داشته اند.

برای مثال بیکر معتقد بود که سازمان هایی که به صورت بخشی فعالیت میکنند، تنها تا زمانی موفق هستند که با مشکل گسترده، پیچیده و میان بخشی روبرو نشده باشند؛ مانند ساختار بخشی وزارتخانه ها، که هر وزارتخانه تنها قسمتی از مشکل را که در حوزه وظایف خودش است به عهده می گیرد و نشانه های مشکل را تنها از دید خود و راه حل آن را در درون خود جستجو می کند.

بکارگیری چنین رویکرد بخشی در مدیریت شهرها به معنای دادن پاسخی ساده به طبیعت پیچیدة شهرها است. از این زمان ضرورت بکارگیری دیدگاهی کل نگر و وسیع متناسب با پیچیدگی مسائل شهری در مدیریت شهری مطرح شد.

راکودی و شارما مدیریت شهری را مسئولیتی استراتژیک با عواقب عملیاتی می دانند، در واقع علاوه بر تلاش برای تامین نیازمندی های روزانه برای فعالیت شهر و ساکنین آن، به دنبال توسعة شهری در تمام ابعاد است و از این رو نیازمند تعامل موثر با حوزه های قدرت، سیاست، اجتماع و اقتصاد شهری است.(مک گیل به نقل از شارما)

اهداف مدیریت شهری

مدیریت شهری می تواند به دنبال ايجاد محيطي بهتر، مساعد تر، سال متر، آسان تر، مؤثر تر و دلپذير تر براي كليه ساكنان يك شهر باشد. مديريت شهري، بايد در پاسخ دادن و غلبه بر محدوديت ها و مسائل شهري به بهترين شکل عمل نمايد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.